Betingelser for salg og levering

1. Generelt:

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelsene skal gjelde for alle tilbud, bestillinger, ordrebekreftelser og leveranser fra GEOVENT A/S (heretter GEOVENT) med mindre annet er skriftlig avtalt.

1.2 Kjøper/bestillingskunden omtales heretter som «Kjøper». GEOVENT og kjøperen omtales i fellesskap som «Parter» eller «Partene». Ingen sluttkjøper/sluttbruker kan behandles gunstigere enn kjøperen i henhold til disse betingelsene.

2. Inngåelse av avtaler

2.1 GEOVENT vil ikke være kontraktsmessig bundet overfor kjøperen før kjøperen har mottatt GEOVENTs skriftlige ordrebekreftelse eller levering er utført. Dette gjelder uavhengig av om et tilbud eller lignende uttalelse er gitt, og uansett om Kjøper har akseptert slikt tilbud eller uttalelse.

2.2 Kjøper er ansvarlig for riktigheten av opplysninger og spesifikasjoner i bestillinger, herunder spesifikasjoner i tegninger og lignende dokumenter.

3. Fullmakt

3.1 Ingen enkeltperson/selskap, som er en agent, representant eller megler, har fullmakt til å forplikte GEOVENT uten skriftlig forhåndsavtale.

4. Priser:

4.1 Alle priser i prislister er gjeldende priser, eksklusiv merverdiavgift, andre offentlige avgifter og transportemballasje.

4.2 GEOVENT kan, når som helst og uten varsel, justere priser i prislister, kataloger og tilbud basert på endringer i valutakurser, toll, forsikring, frakt og kjøpskostnader.

4.3 Etter inngåelse av avtale har GEOVENT videre rett til å endre tilbudt pris, dersom det oppstår prisøkninger på mer enn 5 % i produksjons- og leveringskostnader i perioden fra innlevering av ordrebekreftelse og frem til levering. Dette gjelder for eksempel, men ikke utelukkende, valutakurssvingninger, avgifter, forsikring, frakt og kjøpskostnader.

4.4 GEOVENT forbeholder seg retten til å kreve et håndteringsgebyr på EUR 20,00 for bestillinger under EUR 70,00. På samme måte forbeholder GEOVENT seg retten til å kreve et faktureringsgebyr.

5. Sted og tidspunkt for levering:

5.1 Leveranser er underlagt vilkårene angitt i vår ordrebekreftelse, enten Incoterms 2010 DAP til «den bekreftede leveringsadressen», hvoretter Kjøper bærer risikoen og eventuelle tilleggskostnader, eller Incoterms 2010 EXW, DK-Løgstrup hvoretter – når varene er klare for levering – bærer risikoen og alle leveringskostnader, inkludert fraktkostnader.
Når levering er DAP, vil kjøperen bli belastet minimum EUR 165 for å dekke frakt-, emballasje- og håndteringskostnader.
I rett tid, Når leveransen er EXW, er kjøperen forpliktet til å informere GEOVENT A/S om transportmetoden han har til hensikt å benytte seg av. For øvrig har GEOVENT A/S rett til å velge transportmåte og transportvei.

5.2 Dersom en fast leveringstid er avtalt, har GEOVENT rett til å utsette levering i følgende situasjoner: a) ved force majeure, jfr. klausul 10; b) i tilfelle forsinkelse forårsaket av GEOVENTs underleverandører, transportører og andre tredjeparter; og c) uvanlig vær- og klimapåvirkning; d) arbeidskonflikter, uavhengig av årsak; e) offentlige pålegg eller påbud, som GEOVENT ikke burde ha forutsett på tidspunktet for inngåelse av avtalen.

5.3 Ved vesentlig forsinkelse har Kjøper rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Vesentlig forsinkelse kan ikke påvises før minst 30 dager etter avtalt leveringstidspunkt.

5.4 I tilfelle Kjøper ikke aksepterer levering på leveringstidspunktet, herunder manglende oppfyllelse av sin inkassoplikt, har GEOVENT rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning og kreve erstatning.

5.5 Videre har GEOVENT rett til å selge eller lagerføre produktene på Kjøpers regning. Ved oppbevaring av produktene oppbevares de på Kjøpers risiko. Retur av produkter og emballasje er betinget av skriftlig forhåndsavtale og vil skje for Kjøpers regning. Frakt og paller, esker eller lignende emballasje, som debiteres separat, krediteres ikke. GEOVENT forbeholder seg retten til å kreve et returgebyr for returnerte varer som ikke er defekte fra GEOVENT eller våre leverandørers side.

6. Betaling og morarenter:

6.1 Kjøpesummen forfaller til betaling på avtalt forfall. Dette gjelder selv om levering ikke kan skje som avtalt dersom dette skyldes forhold som kjøper er ansvarlig for.

6.2 Dersom kjøperen ikke betaler i rett tid og slik forsinkelse ikke er forårsaket av forhold som GEOVENT er ansvarlig for, har GEOVENT rett til å kreve forsinkelsesrenter på 1,5 % per måned eller brøkdel av en måned fra forfallsdatoen, og å kreve betaling for alle fakturerte og leverte varer, uavhengig av eventuelle tidligere avtalte kredittvilkår, samt at GEOVENT har rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

6.3 Ved kjøpers betalingsmislighold har GEOVENT videre rett til å holde tilbake eventuelle tilleggsleveranser til kjøperen. Dette gjelder selv om leveransene er gjensidig relatert.

6.4 GEOVENT er til enhver tid berettiget til å kreve tilstrekkelig sikkerhet fra Kjøper for betaling av kjøpesummen og andre kostnader.

6.5 GEOVENT har rett til, helt eller delvis, å overføre ethvert krav mot kjøperen til en tredjepart uten å innhente et separat samtykke fra kjøperen.

7. Eierskapsreservasjon:

7.1 GEOVENT opprettholder eiendomsretten til varene inntil hele kjøpesummen er betalt, med tillegg av renter og kostnader og eventuelle utgifter knyttet til varene betalt av GEOVENT på vegne av Kjøperen.

7.2 Inntil eiendomsretten har gått over til Kjøper, skal produktene forsikres av Kjøper og oppbevares separat. Kjøper forplikter seg til ikke å flytte, pantsette, lease, låne ut eller på annen måte disponere varene uten GEOVENTs samtykke før eiendomsretten har gått over til kjøperen. Kjøper kan heller ikke foreta endringer i leverte varer.

8. Reklamasjoner, mangler og kontrollplikt:

8.1 Varene dekkes kun av garanti dersom Kjøper har mottatt et eget garantidokument, samt at slik garanti kun gjelder i ett år fra levering. Garantien dekker uansett ikke elektriske kabler, hydraulikkkabler, pneumatiske kabler eller slanger for avtrekk, slitedeler eller normal slitasje.

8.2 I tillegg til dette er GEOVENT kun ansvarlig for produkter som er bevist å være vesentlig defekte eller defekte, på grunn av utilstrekkelig produksjon eller på grunn av bruk av defekte materialer levert av GEOVENT.

8.3 GEOVENTs mangelsansvar gjelder kun dersom varene oppbevares trygt og er brukt riktig og på normal måte av Kjøper i henhold til våre spesifikasjoner. GEOVENT kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil og mangler forårsaket av utilstrekkelig vedlikehold, feil installasjon av kjøperen, for endringer gjort uten vårt skriftlige samtykke, eller for reparasjoner som kjøperen har utført på en ufullkommen måte.

8.4 Kjøper oppfordres til å følge eventuelle bruksanvisninger, kataloger og brosjyrer for de leverte varene og å innhente nødvendig informasjon om anvendelsesområdet og riktig bruk av de leverte varene.

8.5 Umiddelbart ved levering eller mottak, og alltid før varene tas i bruk, bearbeides eller innarbeides, skal Kjøper undersøke og inspisere de leverte varene for å sikre at de er operative og i samsvar med leverte beskrivelser/spesifikasjoner.

8.6 Kjøper må umiddelbart og senest åtte dager etter levering reklamere over eventuelle mangler. Dersom Kjøper ikke overholder denne fristen, bortfaller retten til å kreve melding om mangler.

8.7 Dersom varene har vesentlige feil eller mangler, er GEOVENT forpliktet og berettiget – etter eget valg – til å utbedre mangelen, foreta omlevering, tilby forholdsmessig avslag av prisen eller kreve erstatning, jf. dog punkt 14.3. . Transportkostnader, forsikringskostnader, reiseutgifter, installasjonskostnader og andre kostnader i forbindelse med reparasjonen eller en erstatningsforsyning betales av Kjøper.

9. Produktansvar:

GEOVENT er kun ansvarlig for personskade eller materielle skader forårsaket av våre varer, i tilfelle det kan dokumenteres at skaden eller skaden er forårsaket av feil eller uaktsomhet ved et produkt levert av GEOVENT, og hvis det er dokumentert at produktet er defekt, at skaden eller skaden er forårsaket av denne mangelen, og at det er årsakssammenheng mellom skaden og mangelen.

GEOVENT kan ikke holdes erstatningsansvarlig for driftstap, tap av tid, tap av fortjeneste, tap av fortjeneste eller indirekte tap eller følgetap.

10. Force majeure:

10.1 Hvis levering, rettidig levering eller feilfri levering forhindres eller forsinkes på grunn av hendelser utenfor GEOVENTs kontroll, inkludert men ikke begrenset til arbeidskonflikter, driftsavbrudd, epidemier, transportvansker eller annen tredjepartssvikt, inkludert en leverandørs eller (sub) produsentens insolvens eller lignende, kan GEOVENT, uten å pådra seg noe ansvar, utsette levering eller kansellere Kjøpers ordre helt eller delvis etter eget valg ved å varsle Kjøper så snart som mulig.

11. Produktinformasjon:

11.1 De tekniske spesifikasjonene og andre angitte mål i kataloger er veiledende, og GEOVENT påtar seg intet ansvar for feil i denne typen dokumentasjon. All informasjon og data oppgitt i denne dokumentasjonen, inkludert prislister, er kun bindende i den grad avtalen uttrykkelig viser til slike spesifikasjoner.

12. Beskyttelse av rettigheter:

12.1 Kjøperen oppnår ingen rett til de industrielle rettighetene til GEOVENT via denne avtalen, og kjøperen er uautorisert til å bruke informasjon om produktet og/eller det faktiske produktet på en slik måte at GEOVENTs rettigheter krenkes. Kjøper er ansvarlig for å sikre at produkter produsert i henhold til kjøpers anvisninger ikke krenker rettighetene til en tredjepart.

13. Tegninger og beskrivelser:

13.1 Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende materialet eller utarbeidelsen av dette, som er videresendt til Kjøper før eller etter avtaleinngåelse, tilhører GEOVENT og kan ikke brukes, kopieres, reproduseres eller videreformidles eller på annen måte kommunisert til en tredjepart uten vår forhåndsgodkjenning. På vår forespørsel må slikt materiale returneres.

14. Utelukkelse og begrensning av ansvar:

14.1 Hvis ikke annet er bestemt i avtalen mellom partene, er GEOVENT erstatningsansvarlig i henhold til de vanlige reglene i dansk lov. GEOVENT kan ikke holdes erstatningsansvarlig for driftstap, tap av tid, tap av fortjeneste, tap av fortjeneste eller indirekte tap eller følgetap.

14.2 GEOVENTs totale erstatningsansvar, inkludert mangelsansvar og produktansvar, er imidlertid begrenset til et maksimumsbeløp på DKK 5.000.000 der lovgivningen tillater det.

14.3 Erstatningsansvaret for eventuelle mangler og/eller forsinkelser kan imidlertid aldri overstige fakturabeløpet for leveransen som eventuelt ansvar gjelder.

14.4 Enhver skade som kjøperen har til hensikt å holde GEOVENT ansvarlig for, må umiddelbart kreves skriftlig overfor GEOVENT og senest ett år etter at skaden har oppstått.

15. Tvister

15.1 Enhver tvist som oppstår mellom partene skal løses utenfor retten. I tilfelle tvisten ikke kan avgjøres utenfor retten, skal tvisten avgjøres ved voldgift, med mindre GEOVENT bestemmer at saken skal avgjøres av de ordinære domstolene. Alle tvister skal avgjøres i henhold til disse generelle salgs- og leveringsbetingelser og i henhold til dansk lov.
15.2 Hvis saken avgjøres av de alminnelige domstoler, skal søksmålet startes i det verneting hvor GEOVENTs hovedkontor er lokalisert, uten å ta hensyn til hvor kjøperen er bosatt eller har sitt vanlige oppholdssted.