Bærekraft

Geovent i harmoni

Vi ønsker å drive Geovent i harmoni og balanse med våre interessenter og samfunnet for øvrig.
Som en del av dette har vi utviklet en rekke retningslinjer som angir de generelle retningslinjene for vår forretningsdrift, inkludert en ESG-policy som blant annet tar for seg bærekraft, helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Disse retningslinjene er fastsatt av eksekutivkomiteen og godkjent av styret. Vi utvikler kontinuerlig retningslinjene våre og forbeholder oss retten til å endre dem etter behov. Retningslinjene er nedfelt i Geovents visjon, strategier og planer.

Spesielt respekterer ESG-policyen gjeldende lovgivning, som vi alltid overholder. Videre jobber vi kontinuerlig for å støtte FNs 17 bærekraftsmål.

FN17, Geovent
ESG

ESG-policy

ESG står for «Environmental, Social and Governance.» Vi jobber ut fra konseptet «bærekraftig forretningsutvikling», som balanserer bærekraft med sunn forretningspraksis.
Vårt utgangspunkt er gjeldende lovverk, som vi alltid forholder oss til.
Videre jobber vi kontinuerlig for å støtte FNs 17 bærekraftsmål i den grad det er mulig.
Når vi definerer handlingene våre, tar vi utgangspunkt i SDGene, samtidig som vi sikrer at virksomheten vår utvikler seg positivt – på alle måter.
Vi prioriterer vår innsats for bærekraftsmålene etter hvilke aktiviteter vi forventer vil ha størst effekt basert på ressursene vi har tilgjengelig.

Syn

Vi ønsker å være et selskap som driver bærekraftig og i harmoni med miljøet.
Vi vil ha konstant vekst i aktiviteter samtidig som vi reduserer vårt relative klimafotavtrykk.
Vi skal gjøre en sosial innsats og bidra til å forbedre mulighetene for mennesker rundt oss og ansatte i selskapet vårt.
Vi skal ivareta arbeidsmiljøet slik at færre blir syke av å gå på jobb. Vi skal jobbe for å bedre arbeidsmiljøet og sørge for at alle blir anstendig behandlet.

Strategi

Vi vil bruke våre ESG-ressurser for å oppnå størst mulig effekt basert på ressursene vi har tilgjengelig.

Derfor har vi valgt intervensjoner som støtter bærekraftsmålene der vi kan ha størst innvirkning.
Nedenfor beskriver vi kort hvilke SDGs vi primært skal jobbe med. Merk at noen handlinger støtter mer enn ett SDG – og noen støtter SDG som vi ikke har definert som vårt primære fokus.

Vi en direkte referanse til FNs 17 bærekraftsmål
vi har bestemt oss for å fokusere på:

SDG 3 – God helse og velvære

«Vi må sikre sunne liv og fremme velvære for alle og i alle aldre»

Vi fokuserer på,
• redusere dødsfall forårsaket av forurensning på og rundt arbeidsplasser.

Vi vil sørge for
• økt bevissthet om konsekvensene av eksponering for forurensning på arbeidsplassen.
• økt bevissthet om produkter som fjerner forurensning fra arbeidsplasser og produkter som filtrerer utsugningsluften.
• økt bruk av slike produkter.
• økt opplæring og opplæring i riktig bruk av produktene.

SDG 8 – Anstendige jobber og økonomisk vekst

«Vi må fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle.»

Vi fokuserer på,
• hjelpe unge mennesker med å få jobb, utdanning og opplæring, beskytte arbeidstakernes rettigheter og skape trygge arbeidsmiljøer.

Vi vil sørge for
• at flere unge får jobb, utdanning og opplæring – også de som har vanskeligheter med å få jobb.
• at ansatte i våre og våre interessenters selskaper jobber i et sunt og godt arbeidsmiljø under anstendige forhold.

SDG 12 – Ansvarlig produksjon og forbruk

«Vi må sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre»

Vi fokuserer på
• å bruke og forvalte naturressurser bærekraftig, håndtere kjemikalier og avfall på en ansvarlig måte og  redusere avfall.

Vi vil sørge for
• at det tilbys produkter som reduserer karbonavtrykket til utvinningssystemer.
• at bruken av naturressurser reduseres.
• at avfallsmengden reduseres.
• at avfallet som genereres behandles ansvarlig.

Geovent bærekraftsrapport

Vi har forpliktet oss til å lage en årlig ESG-rapport, som beskriver resultatene fra det siste året og målene og initiativene som bestemmes for de kommende årene.

Som en del av denne forpliktelsen har vi sluttet oss til Science Based Targets-initiativet (SBTi) sammen med mer enn 4000 selskaper over hele verden.

Vitenskapsbaserte mål gir en klart definert vei for bedrifter til å redusere utslipp av klimagasser (GHG), og bidrar til å forhindre de verste konsekvensene av klimaendringer og fremtidssikker forretningsvekst.

Mål anses som «vitenskapsbaserte» dersom de er i tråd med det den siste klimavitenskapen anser som nødvendig for å oppfylle målene i Parisavtalen.

Vi har sluttet oss til SBTi for å forsikre oss om at vi ønsker å gjøre en innsats for å nå Parisavtalen ved å redusere CO2-utslippet vårt. Samtidig ønsker vi å inspirere andre bedrifter til å gjøre det samme.

Som en SMV er vi forpliktet til å redusere CO2-utslippet vårt i Scope 1 + 2 med 42 % fra 2021 til 2030. Vi forventer å vokse virksomheten vår med rundt 80 % fra nå til 2030, som er tatt med i beregningen.

Den største delen av utslippene våre kommer imidlertid fra Scope 3. Vi har forpliktet oss til å måle og registrere våre Scope 3-utslipp, og vi vil jobbe med å redusere dette også selv om det ikke er et krav.

Samtidig skal vi hjelpe andre med å redusere deres CO2-utslipp, ved å dele vår kunnskap og ved å promotere produkter som reduserer CO2-utslipp.

Science based targets

Vennligst last ned

vår ESG-rapport for mer informasjon.

2022